Cím: H-5100 Jászberény, Rákóczi út 53. Tel.: +36 57 / 502 400

Campusunk története

Utolsó módosítás: 2021. június 02.

A Jászberényi Campus elődintézményét, a Magyar Királyi Tanítóképző Intézetet 1917. október 11-én alapították.
Gróf Apponyi Albert vallás- és közoktatási miniszter rendeletének értelmében a háború folyamán felállított negyedik tanítóképző Jászberényben nyitotta meg kapuit. Az alapításának centenáriumát ünneplő intézmény eredeti képzési profiljából adódóan a tanítók generációit nevelte fel, akik nem csak oktatták és nevelték tanítványaikat, hanem képessé váltak kultúrát teremteni, fejleszteni lakókörnyezetükben.


Az intézmény fejlődéstörténetében voltak krízishelyzetek, sikertörténetek, amelyek egymást erősítve elvezettek a tanítóképzés főiskolai szintre emeléséig, napjainkban pedig az egyetemi struktúrában az alapképzést követően a mesterfokú tanulmányokon át a PhD képzésig.

A klebelsbergi kultúrpolitika éveiben a tanítóképzés nem kisebb társadalmi feladatot kapott, mint a nemzet kulturális felemelkedésében való tudatos részvételt. Az érettségit nem nyújtó ötéves képzés alatt olyan pedagógusok formálódtak, akik tanulmányaik elméleti és gyakorlati síkján szerzett ismereteik és tapasztalataik birtokában a nemzeti munkára rátermettebb nemzedékek nevelését végezték.

A harmincas évek Hóman-féle oktatáspolitikája már deklaráltan a középfokú oktatás kérdéskörébe emelte a tanítóképzést - anélkül, hogy a gimnáziumi képzés rangjára emelte volna- bevezette a líceumi képzést, amely érettségivel zárult, és az előtanulmányokat tartalmazó tanterve átvezette az érdeklődő diákokat a tanítóképzésbe. Az eredeti tervek szerint egy kétéves akadémia nyújtotta volna a szakmai képzést.

Jászberényben 1939-ben elindult a líceumi képzés, de a II. világháború megakadályozta az akadémia kiépülését. A koalíciós évek alatt Ortutay Gyula oktatásügyi miniszter szovjet mintára kívánta átalakítani a magyar pedagógusképzést, miszerint egységes nevelőképző főiskolákat kívánt létrehozni, amelyekben integrálásra került volna a tanítóképzés is. A szakmai érvek racionalitása erősen hatott, így ez a miniszteri gondolat Jászberényben sem realizálódott. 1949 szeptemberében megjelent egy évfolyam, amely az úgynevezett pedagógiai gimnázium első és egyben utolsó évfolyama volt, s ahol a diákok 1953-ban érettségi bizonyítvánnyal és képesítő vizsgákkal zárták tanulmányaikat. A négyéves képzés kevésnek bizonyult az általános műveltség és a szakmai ismeretek elsajátításához, így 1950-ben megnyílt a középfokú négyéves tanítóképző szakiskola, amely a negyedik év után érettségivel zárult, majd ráépült egy gyakorlati év, s csak ezt követően kerülhetett sor a képesítő vizsgára. A szocializmus első évtizedeiben kikristályosult ideológia a magyar ifjúság nevelésének letéteményeseként értelmezte a pedagógusok társadalmi szerepét. Ennek értelmében 1959 szeptemberében a megnyitották a felsőfokú tanítóképzés első tanévét.

A hetvenes években a felsőoktatásban kibontakozó nagyfokú expanzió a pedagógusképzést sem kerülte el. Az ipari szakképzéshez hasonlóan a felsőfokú státuszú tanítóképzőkből tanítóképző főiskolák váltak. 1975 szeptemberében tanulmányaikat megkezdő diákok főiskolai diplomát vehettek át három év múlva. A hároméves képzést 1994-ben négy évre emelték, egyrészt a gyakorlati képzés óraszámának emelése, másrészt pedig a tanítóképzés szakpárokkal történő kapcsolódása miatt. A tanító-népművelő, tanító-könyvtáros szakpárosítás bevezetése előkészítette az új szakok beindítását, mint az Andragógia, Informatikus - Könyvtáros, Szociálpedagógus és Szociális munka.
2000-ben a főiskola a Szent István Egyetem struktúrájába integrálódott önálló főiskolai karként. Itt már a szélesebb spektrumú képzési profilja jól kirajzolódott, ami 2006-tól a kar nevében is kifejeződött. Továbbiakban Alkalmazott Bölcsészeti Karként működött 2011-ig, amikor a szarvasi Pedagógiai Karral fuzionált egyetemen belül. A fúziót követően Alkalmazott Bölcsészeti és Pedagógiai Kar néven folytatta tevékenységét a pedagógusképzésben, valamint társadalom-és bölcsészettudományok területén. Névváltoztatás nem történt a szarvasi campus kiválását követően.

2016. július 1-től az újonnan alakult Eszterházy Károly Egyetem Jászberényi Campusaként fejti ki szakmai tevékenységét csecsemő-és kisgyermeknevelő, óvodapedagógus, tanító, informatikus – könyvtáros és szociális munka szakokon. Az elmúlt években a Campus tovább bővítette a képzési kínálatát a 2017-es tanévben induló programtervező informatikus [fejlesztő] felsőoktatási szakképzéssel, a 2018-as tanévben induló gyógypedagógia alapképzéssel, valamint a 2019-es tanévben induló szociálpedagógia mesterképzéssel. A 2021-es tanévtől Campusunkon meghirdetésre került a programtervező informatikus alapképzés nappali és levelező tagozaton is.< Vissza